Seguiment del pla d’acció local per la sostenibilitat a vilademuls.

SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER LA SOSTENIBILITAT A VILADEMULS. ACCIONS PORTADES A TERME DES DE L’APROVACIÓ DEL PALS.(22/10/02)

FITXA 1.1.1 MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT D’AIGUA I REDUIR LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

ACCIÓ

S’han fet les obres necessàries per connectar el pou de Sant Esteve de Guialbes amb el pou de Ca la Sausa (Terradelles) a fi efecte de reduir el nivell de nitrats del pou de Ca la Sausa per excés de nitrats. A través de la dissolució d’aigües diferents s’ha rebaixat el nivell de nitrats.

Cost aproximat 300 E


FITXA 1.1.1 REALITZAR UNA PLANIFICACIÓ PER CANVIAR PERIÒDICAMENT UN PERCENTATGE DE LES CANONADES DE LES XARXES D’ABASTAMENT

ACCIÓ

S’han canviat diversos trams de canonades d’aigua, (Cal Guillot, Can Compte, nucli de Terradelles, i nucli de Vilafreser enguany) donades les continuades rebentades d’aigua en trams molt concrets. Tot i que no s’ha realitzat una planificació a llarg termini, si que des de l’ajuntament junt amb l’empresa de reparacions de la xarxa d’aigua es té coneixement dels punts més negres de la xarxa i es planifica un any per altra.
Tanmateix, cal tenir present que des de l’ajuntament s’està estudiant la possibilitat de treure a concurs la gestió de l’aigua pública, ara com ara de gestió íntegrament pública, fet que traspassaria aquesta planificació a llarg termini a la mateixa empresa adjudicatària.

Cost aproximat 30.000 E


FITXA 1.1.3 CONSTRUIR UN POU DE MÉS PROFUNDITAT QUE ABASTI LA XARXA VILADEMULS-PARETS-GALLINERS

ACCIÓ

Reunió amb la directora de l’ACA, Marta Lacambra per establir l’anualitat en la qual es pot realitzar aquesta inversió i que necessita el finançament d’un PUOISC donada la magnitud de l’obra i la capacitat del municipi. Està previst que de cara al proper PUOISC es presenti aquesta obra.


FITXA 1.1.5 REALITZAR CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PER FOMENTAR L’ÚS DE L’AIGUA DE LA XARXA I LA REDUCCIÓ DELS CONSUMS DOMÈSTICS

ACCIÓ

S’han passat tríptics a les cases del municipi per difondre el bon ús de l’aigua domèstica a través d’una campanya engegada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

També es publicaran enguany aquests consells en el butlletí municipal.


FITXA 1.1.6 ADEQUAR I AMPLIAR LA XARXA D’HIDRANTS

ACCIÓ

S’han col·locat dos nous hidrants a la xarxa d’aigua del municipi. Un al nucli de Terradelles, i un altre al nucli d’Olives, tots dos H-100.

Cost aproximat 1200 E


FITXA 1.2.2 REALITZAR UN SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS EN EL “PLA DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER NITRATS”

ACCIÓ

S’han realitzat anàlisis a les fonts més importants del municipi i de més concurrència. En totes les que han donat un resultat per sobre dels 50 mg/l s’han col·locat uns rètols que indiquen i alerten de la concentració de nitrats. Fonts de Terradelles, Vilademuls, i Parets d’Empordà.

Cost aproximat 300 E


FITXA 2.1.1 INCENTIVAR LA MINIMITZACIÓ EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC

ACCIÓ

Enguany s’ha fet arribar a cada casa un seguit de consells pràctics a través d’hàbits de consum per mitjà del butlletí municipal i també de la pàgina web de l’ajuntament.


FITXA 2.1.5 REDUIR L’IMPACTE VISUAL DE LES ÀREES D’APORTACIÓ I DELS CONTENIDORS DE VORERA

ACCIÓ

S’han adequat quatre nous espais pels contenidors i s’han reduït el seu impacte visual als nuclis de Vilafreser, Vilademuls Terradelles i Orfes i Galliners. A més està previst que també es porti a terme aquesta iniciativa a Vilamarí properament.

Cost aproximat 1500 E


FITXA 3.1.1 REALITZAR UNA AUDITORIA I UN PLA D’ACTUACIONS DE L’ENLLUMENAT

ACCIÓ

Les obres per reformar l’enllumenat públic del nucli del Terradelles. El nou enllumenat té el suport de l’energia solar, concretament 50 m² de plaques solars que estan dimensionades per produir la mateixa energia que cal per subministrar les bombetes de baix consum instal·lades.

Cost aproximat 60.000 E


FITXA 3.1.2 IMPLANTAR ACCIONS D’ESTALVI ENERGÈTIC EN L’ENLLUMENAT

ACCIÓ

Enguany se substituiran tres punts de llum del nucli de Vilamarí per nous punts de baix consum.

L’enllumenat que es col·locarà enguany a Olives i a Vilademuls també està previst que siguin de baix consum. En total 15 punts de llum més.

Cost aproximat 20.800 E


FITXA 5.1.1 CONSERVAR LA QUALITAT DEL MEDI NATURAL I EL PAISATGE DEL MUNICIPI

ACCIÓ

S’ha tingut molt present la recomanació del PALS en referència a la regulació de les activitats al costat del riu Fluvià assolint un grau de protecció molt important en el Pla Especial pendent de l’aprovació definitiva.


FITXA 5.3.2 EVITAR QUE ELS SOLS FORESTALS ES TRANSFORMIN EN PASTURES EXCLUSIVAMENT O EN CONREUS

ACCIÓ

Des de l’administració local no s’ha admès cap autorització de canvi d’ús del sol forestal cap a conreu.


FITXA 5.3.4 AVANÇAR EN L’ORDENACIÓ DE LA VIALITAT RURAL

ACCIÓ

S’ha realitzat l’inventari de camins públics d’interès i de camins secundaris dins el terme municipal de Vilademuls a través del Pla Especial. A l’espera de l’aprovació definitiva.


FITXA 5.3.6 IMPULSAR ELS BONS HÀBITS A L’APLEC DE SANT MER

ACCIÓ

En els mateixos cartells de propaganda de l’aplec s’anota l’actitud que s’ha de tenir envers el medi ambient. Igualment en les falques publicitàries a ràdio Banyoles es demana un bon comportament. Paral·lelament, el mateix dia de l’aplec es distribueixen contenidors per la recollida de les bosses de deixalles.


FITXA 5.4.2 UN COP EL TGV ESTIGUI FUNCIONANT, FER UN SEGUIMENT DE LES MOLÈSTIES PER SOROLL I VIBRACIONS.

ACCIÓ

L’Ajuntament de Vilademuls ja s’ha posat en contacte amb la UDG per realitzar un estudi sobre l’impacte que tindrà el TGV referent al soroll. Aquest estudi permetrà conèixer l’impacte que tindrà el pas del TGV i proposar solucions. Ja s’ha aprovat el conveni amb la UDG només cal formalitzar la signatura.

Cost aproximat 3600 E


FITXA 6.1.1 POTENCIAR LA XARXA DE RESIDÈNCIES-CASES DE PAGÈS DEL MUNICIPI

ACCIÓ

S’ha coordinat amb el Consell Comarcal del Pla de l’estany la informatització de les RCP a través d’una ajuda dels fons PDR. S’ha tingut una entrevista amb el conseller d’agricultura per mostrar-li les preocupacions del sector.

Des de l’ajuntament es dona suport i assessorament a l’establiment de noves RCP. Durant l’any 2001 s’està treballant amb dues noves RCP.

La pàgina Web del municipi dona informació de tots els establiments turístics de forma gratuïta.


FITXA 6.1.3 ELABORAR ITINERARIS TURÍSTICS MUNICIPALS A PEU I BICICLETA VALORITZANT EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL EXISTENT EN EL TERRITORI

ACCIÓ

S’han col·locat diversos panells informatius al municipi on s’indiquen els elements arquitectònics i el sector turístic existent dins el municipi. Vilademuls i Orfes en data d’avui. Previsió dos més abans de final d’any.

A més s’ha senyalitzat una ruta turística a peu pel Fluvià través del Consell Comarcal.
S’han tingut trobades amb Gen Cat i DDGI per la millora de senyalització toponímica i turística dins el municipi, concretant una acció de millora i reforç dels senyals existents durant l’any 2002.

Cost aproximat 3100 E

També s’han col·locat noves senyalitzacions dins els municipis que indiquen tant els pobles com els serveis. El cost d’aquesta actuació ha estat assumida 50% Ajuntament de Vilademuls i 50% Generalitat de Catalunya.

Cost aproximat 2000 E


FITXA 6.1.4 MANTENIR LA POLÍTICA DE REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL DEL MUNICIPI

ACCIÓ

S’ha anat arranjant l’ermita de Sant Pere de Juïgues, l’interior i l’exterior. Enguany per Sant Pere s’inauguraran les millores. També s’ha col·laborat amb el Bisbat de Girona, la Diputació de Girona i la parròquia de Vilamarí per destapar l’antiga porta romànica a l’església de Santa Maria de Vilamarí.
S’han declarat Bé Cultural d’interès local les tres fites de delmes de l’antiga parròquia d’Olives, el següent pas és la d’arribar a acords amb els propietaris pel seu trasllat en un lloc segur.

Cost aproximat 1300 E


FITXA 6.5.4 CONTINUAR IMPULSANT SISTEMES PERQUÈ LES GESTIONS A FER PELS CIUTADANS EN DIVERSES ADMINISTRACIONS NO REQUEREIXIN EL DESPLAÇAMENT

ACCIÓ

Des de l’ajuntament s’ofereix la possibilitat de fer gestions on-line. Es pot demanar la connexió d’aigua, la llicència d’obres menors i d’altres tràmits.http://www.vilademuls.com

Cost aproximat pàg. web 750 E


FITXA 6.6.1 REALITZAR GESTIONS PER ASSOLIR EL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA N-II AL SEU PAS PEL MUNICIPI

ACCIÓ

Durant l’any 2001 es va informar el ministeri de foment de la necessitat del desdoblament i que tingués en compte els encreuaments i accessos als pobles de Vilademuls.

Durant l’any 2002 s’han aprovat les suggeriments sobre la memòria resum del desdoblament de la N-II que va trametre el ministeri de Foment.


ALTRES ACCIONS

Durant l’any 2002 s’han realitzat nombroses accions per la millora en les comunicacions intermunicipals i s’ha agafat el criteri que les noves obres en els camins es faran amb formigó i no pas amb asfalt, fet que integra molt més les infraestructures viàries dins el paisatge del nostre municipi. En total més de 108.000 euros.

Durant l’any 2001 s’han fet les anàlisis pertinents i les gestions per aconseguir que l’aigua residual provinent del clavegueram de Sant Esteve de Guialbes fos apta per a reg. Amb això s’ha aconseguit fer una reutilització de les aigües brutes que s’aprofiten per a reg en un camp de pastura. Anteriorment, el destí final era al mig d’un bosc fins a arribar a la riera més propera. Si tenim en compte les obres de millora en la depuradora i la bassa d’emmagatzematge així com les analítiques i el reg el cost total puja aproximadament 27.000 euros.