Resum de la jornada sobre territori, paisatge i urbanisme del dissabte dia 10 de març del 2001

EL PLA ESPECIAL D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE VILADEMULS

Benet Cervera i Flotats & Maria A.Alonso de Medina, arquitectes

En la publicació que ara teniu a les mans , s’ha parlat sovint del PALS -Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat–que està preparant el Municipi .
Com sabeu, en el moment present l’equip treballa en l’ultima fase del Pla d’acció que es la que es dedica a l’estudi per l’establiment de les línies estratègiques i dels programes d’actuació. Es comença doncs, ara , a definir de forma precisa el conjunt de decisions , accions i programes que configuraran el futur Pla d’Acció i per tant ha arribat el moment de parlar del Pla Especial.

El passat dia 10 de març tinguérem la oportunitat de comentar de forma directa aquest tema a la sessió pública informativa que tingué lloc a la sala municipal. Voldríem ara recordar alguns dels punts substancials que llavors foren exposats.

Els Plans Especials

Els Plans Especials tenen l’origen en els continguts de la Llei de Sòl de 1956 que es recullen després en el Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol de la Generalitat que regula l’urbanisme a Catalunya.
Les seves particulars característiques són la complementarietat respecte dels Plans Territorials, Generals, Normes Subsidiàries, Plans Parcials, etc. i la capacitat per normalitzar el territori.
Un Pla Especial és -en síntesi–un document urbanístic que es recolza essencialment en la Llei del Sòl. Això vol dir, en primer lloc, que és un codi per caracteritzar els usos i el règim de les actuacions sobre el sòl i, en segon lloc, un instrument per a l’ordenació territorial.

En un sentit operatiu un Pla Especial d’usos de Sòl, està format per un conjunt de plànols i normes articulades que tenen per objectiu determinar quin tipus d’ús o usos són escaients i, per tant, autoritzables en cada punt del territori municipal. Per tant, d’una forma natural, el Pla Especial és el document correcte per implementar les decisions del PALS que tinguin o hagin de tenir la seva base en l’ús del sòl o del territori.

Els Plans Especials són idonis en el tractament de Sòl No Urbanitzable i per generar les mesures conservacionistes necessàries per a la sostenibilitat de territori. Ara bé, si fem un ús ampli, veurem com la seva aplicació pot abastar molts aspectes tant d’ordenació territorial com de gestió.
En aquest sentit hem de dir que el Pla Especial del Sòl No Urbanitzable de Vilademuls es planteja amb gran amplitud i incorpora dos aspectes essencials: La modelística territorial per assolir un territori sostenible i la voluntat normativa per garantir l’efectivitat temporal en la consecució dels objectius.

El model urbanístic sostenible

El resum de les reflexions sobre Vilademuls fetes per l’equip redactor i els interlocutors socials i polítics, han determinat un conjunt d’objectius a assolir per garantir un futur sostenible de Vilademuls.
A conseqüència del debat s’han establert un ampli conjunt de línies i programes d’actuació, que un cop organitzades i estructurades en l’àmbit territorial, donen lloc a una proposta de model urbanístic sostenible.
Ara bé, per explicar les línies bàsiques del model, ho farem presentant-lo com a sumatori de cinc submodels parcials:

1.- Sub-model urbanístic per la sostenibilitat del medi natural

 • El Pla especial ha de concretar i determinar els territoris que es consideren d’interès pels seus continguts naturalístics o paisatgístics i dictar normes per la seva preservació. Són especialment notoris en aquest sentit els espais fluvials dels meandres del Fluvià i les rieres de la Cassinyola i la Farga. El problema de l’extracció d’àrids també cal que sigui solucionat.
 • El Pla Especial ha de determinar i prioritzar certes àrees concretes pel manteniment de l’activitat agrícola o forestal en la idea de assenyalar una mena de reserves agrícoles o forestals on l’activitat esmentada pugui ser garantida.
 • Les reserves forestals de La Bora Gran,Puig d’en Prats i de San Mer i les agrícoles dels plans de Galliners, Parets, San Marçal ,San Esteve i Vilafreser semblen perfectament justificades en funció dels seus valors intrínsecs.
 • En aquestes àrees és de gran importància el control visual de les edificacions agrícoles tant les tradicionals com les contemporànies i el control de les delimitacions dels marges dels conreus.
 • Relligant aquestes àrees es proposa la determinació de connectors paisatgístics amb característiques de conservació similars a les zones de reserva.

2.-Sub-model urbanístic per la sostenibilitat del sistema de comunicacions

 • El Pla Especial ha de minimitzar l’impacte territorial de la nova traça del Tren d’Alta Velocitat proposant alternatives constructives, mesures correctores i criteris per l’entorn immediat.
 • La vialitat interurbana -carreteres i autopistes – entra de ple en els objectius del Pla Especial, ja que aquest ha d’incidir en la seva potenciació mitjançant propostes d’ampliació, de creació de nuclis d’equipament i d’intercanvi i d’altres mesures de correcció.
 • La vialitat inter-local que relliga tots els nuclis urbans del municipi es potencia també en el Pla i s’estableixen certs viaris relligats a l’activitat i al turisme rural.
  Els trajectes Creu Viadera-San Marçal; Creu Viadera-L’Hostal Sec; Vilavenut-Vilademí-Esponellà ; Vilafreser -Perles-Viella i Perles-San Mer-Les Olives són els que requereixen major potenciació. –Els camins rurals es detecten i protegeixen. Els circuits especialitzats de BTT, senderisme i similars es fixen i acoten.

3.-Sub-model urbanístic per la sostenibilitat de l’activitat industrial i ramadera

 • En complement de les actuacions generals previstes en les Normes Subsidiàries i les previsibles del PALS , el Pla Especial ha d’establir normes per completar la regulació d’usos de producció en els sòls urbans, en els sòls urbanitzables i en els sòls no urbanitzables. Les normes seran de tipus dimensional, temporal, arquitectònic i paisatgístic
 • En els espais naturals preservats, reserves i similars cal precisar majors cotes de protecció.
 • És un objectiu de model proposar normes per la reconversió d’activitat i especialment per l’activitat artesana i el comerç de l’agroturisme.

4.- Sub-model urbanístic per la sostenibilitat dels serveis, el turisme i el lleure

 • El Pla Especial ha d’incidir en la posició i condicions dels abocadors, xarxes elèctriques antenes de telefonia i altres serveis similars.
 • El lleure a la natura, que apareix com a desitjable en els estudis previs de sostenibilitat troba en el Pla Especial la previsió d’espais i la fixació de criteris.
 • El turisme rural i l’activitat dels visitants en contemplen en els itineraris prevists i en les condicions de suport a l’activitat.

5.- Sub-model urbanístic per la sostenibilitat del poblament

 • La problemàtica dels nuclis urbans consolidats és una de les més importants i per resoldre-la –en complement del planejament territorial el Pla Especial pot proposar àmbits de reserva per l’expansió urbana sostenible de cada nucli urbà. Vilademuls, Orfes, Galliners, Terradelles, San Esteve, Vilafreser i Vilamarí són els realment necessaris
 • Pot proposar així mateix una certa modelistica per les futures implantacions que en el cas dels nuclis esmentats s’ha d’ajustar a tipologies de teixit tradicional o de creixement en raval.
 • Els nuclis rurals menors es consideren els elements més valuosos per la generació de la imatge del territori municipal i cal que es fixin normes precises per la seva real sostenibilitat que evitin la seva alteració però també la seva congelació poblacional.

Són nuclis en aquest supòsit:Parets,Ollers,San Marçal,Vilademí,Les Olives,Perles i Viella

 • L’edificació aïllada i sobretot les masies, han de ser contemplades des del punt de vista de la sostenibilitat. En complement de les NNSS es volen determinar criteris per acollir les noves transformacions i tecnologies sense alterar el seu potent contingut històric i d’imatge.
 • Les edificacions i elements especialment protegits seran recollits, ampliats i revalorats a partir dels criteris del Pla Especial

Implementació i evolució del model urbanístic sostenible

 • Els objectius que configuren el model que hem presentat, es concretaran en la documentació de Pla Especial d’Usos del Sòl No Urbanitzable que serà debatut i aprovat si s’escau per l’Ajuntament un cop incorporat al mateix les determinacions que siguin necessàries.
 • Aquest expedient es sotmetrà a un període d’informació pública on es produirà el procés de participació ciutadana al màxim nivell i on es podran presentar propostes concretes per millorar els continguts del Pla Especial. Amb les propostes incorporades es podrà elevar el document a la seva aprovació definitiva
 • El procés d’aprovació amb l’exposició al públic i amb la incorporació posterior de les esmenes o modificacions necessàries, pot ser un procés dinàmic que es pot repetir si cal a la vista de noves situacions socioeconòmiques que es puguin presentar.
 • El Pla Especial ha de respondre a les necessitats de sostenibilitat del Municipi i en aquest sentit ha de ser capaç de donar el suport legal a les decisions i accions que la Corporació municipal vulgui endegar.

Conclusió

 • Tenim la consciència que el Pla Especial que presentarem aviat serà pioner en el seu gènere i sentará un interessant precedent metodològic en el procés que porta a la Sostenibilitat Municipal.
 • Si el document és ben entès i les seves determinacions són compartides pels seus destinataris naturals, que és tota la població, el document serà sens dubte, de gran utilitat per la regulació del sòl i servirà sobretot, per garantir a tothom que la voluntat ciutadana i municipal d’assolir un futur sostenible fa el correcte camí.